Üyelik İptali

Üyelik İptali

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyelerin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu kararıyla çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

1)Üyelikten Ayrılma

Üyelik aşağıdaki koşullarda sona erer;

1.a) Üyelikten ayrılmak isteği zaman yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurarak,

1.b) Ölüm halinde,

1.c) Derneklere üye olma hakkının kaybolması,

Dernekten istifa eden üyeler geriye dönük olarak hiçbir hak ve alacak hak talebinde bulunamazlar. Tüm

haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

2. ) Üyelikte Çıkarılma

Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır;

2.a) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde buIunmak,

2.b) Dernek tarafından (3O) otuz gün ödeme süreli bildirisine rağmen aidatlarını ve diğer borçlarını

ödememek,

2.c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

2.d) Derneğin amaç ve ilkelerine ve çalışma biçimlerine aykırı davranış, fiil ve hareketlerde bulunmak,

2.e) Derneğe üye olma hakkını kaybetmek,

2.f) Derneğe kasten veya ağır kusurlu olarak maddi açıdan ısrara sebep olan kurumda görevli tüm

üyelerin veya ilgili kişilerin Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri feshedilebilecektir,

2.g) Derneğe 3 aidat ve üzeri borcu olan üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilecektir,

2.h) Çıkarılan üyelerin borçlu olması halinde icra takip işlemleri başlatılacaktır.

2.i) Dernek yöneticileri ve üyeleri sosyal medyada dernek adını kullanarak siyasal görüşlerde bulunması

durumunda yöneticiliği düşürülecek ve üyelikten çıkarılacaktır.

Dernekten çıkarılan üyeler geriye dönük olarak hiçbir hak ve alacak hak talebinde bulunamazlar Tüm

haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.