Üyelik İptali

Üyelik İptali

<p>Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.</p><p>Üyelerin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu kararıyla çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.</p><p>1)Üyelikten Ayrılma</p><p>Üyelik aşağıdaki koşullarda sona erer;</p><p>1.a) Üyelikten ayrılmak isteği zaman yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurarak,</p><p>1.b) Ölüm halinde,</p><p>1.c) Derneklere üye olma hakkının kaybolması,</p><p>Dernekten istifa eden üyeler geriye dönük olarak hiçbir hak ve alacak hak talebinde bulunamazlar. Tüm</p><p>haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.</p><p>2. ) Üyelikte Çıkarılma</p><p>Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır;</p><p>2.a) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde buIunmak,</p><p>2.b) Dernek tarafından (3O) otuz gün ödeme süreli bildirisine rağmen aidatlarını ve diğer borçlarını</p><p>ödememek,</p><p>2.c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.</p><p>2.d) Derneğin amaç ve ilkelerine ve çalışma biçimlerine aykırı davranış, fiil ve hareketlerde bulunmak, </p><p>2.e) Derneğe üye olma hakkını kaybetmek,</p><p>2.f) Derneğe kasten veya ağır kusurlu olarak maddi açıdan ısrara sebep olan kurumda görevli tüm</p><p>üyelerin veya ilgili kişilerin Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri feshedilebilecektir,</p><p>2.g) Derneğe 3 aidat ve üzeri borcu olan üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilecektir,</p><p>2.h) Çıkarılan üyelerin borçlu olması halinde icra takip işlemleri başlatılacaktır. </p><p>2.i) Dernek yöneticileri ve üyeleri sosyal medyada dernek adını kullanarak siyasal görüşlerde bulunması</p><p>durumunda yöneticiliği düşürülecek ve üyelikten çıkarılacaktır.</p><p>Dernekten çıkarılan üyeler geriye dönük olarak hiçbir hak ve alacak hak talebinde bulunamazlar Tüm</p><p>haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.</p>